23/06/2015Thailand Kasetsart University , the exchange meeting with Waseda University implementation

Ngày 19 tháng 3, hỗ trợ tổ chức buổi giao lưu giữa đại học
Thái Kasetsart và đại học Waseda Nhật Bản.

photo_20150623